Skrýt nabídku

Zahájení projektu čištění odpadních vod v Moldavsku

23. 12. 2016

Od září 2016 řeší Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, projekt Harmonizace legislativy se směrnicí EU pro správu odpadních vod, který se zabývá vymezováním aglomerací a citlivých oblastí podle směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod v Moldavsku. Projekt financuje Česká rozvojová agentura a partnery jsou moldavské Ministerstvo životního prostředí a moldavská Státní ekologická inspekce.

logo cr pomoc

V rámci zahajovací fáze projektu navštívilo pět pracovníků moldavského Ministerstva životního prostředí a Státní ekologické inspekce v listopadu 2016 Českou republiku. Seznámili jsme je se způsobem povolování stavby a provozu kanalizací a čistíren odpadních vod a navštívili jsme s nimi konkrétní lokality – ústřední čistírnu odpadních vod v Praze, čistírny na západním okraji Prahy, úpravnu vody Želivka a ČOV Pelhřimov. Při návštěvách jednotlivých lokalit byly rozebírány otázky vymezení aglomerací i požadavků na čištění v návaznosti na různý způsob využívání vodních recipientů (vodárenská nádrž, koupací vody apod.).

V prosinci 2016 následovala terénní práce tří řešitelů projektu přímo v Moldavsku. Řešitelé se za účasti pracovníků moldavské Státní ekologické inspekce seznámili se způsobem nakládání s odpadními vodami ve čtyřech konkrétních lokalitách různé velikosti a viděli různá řešení od zcela nevyhovujících (pouhé mechanické čištění odpadních vod z okresního města) až po zcela moderní a špičková (nově dokončená ČOV s membránovou separací kalu). Návštěva přinesla řadu zajímavých poznatků, s nimiž byli seznámeni pracovníci moldavského Ministerstva životního prostředí.

V dalších dvou letech budou práce na projektu pokračovat a bude zmapováno nakládání s odpadními vodami ve všech městech v Moldavsku nad 10 000 obyvatel jako podklad pro vymezení aglomerací. Menší aglomerace vymezí samo ministerstvo a Státní ekologická inspekce na základě zkušeností nabytých při vymezování aglomerací nad 10 000 obyvatel. Dále bude zpracováno několik variantních návrhů vymezení citlivých oblastí, tedy území, v nichž jsou kladeny vyšší požadavky na odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod. Významný technický problém je (tradičně) sdílení dat o provozu ČOV a jakosti vody v zatížených řekách mezi institucemi v Moldavsku a jejich předávání pro účely projektu. Zatímní poznatky z dostupných dat o kvalitě povrchových vod ukazují, že v menších řekách se často objevují vysoké koncentrace amoniakálního dusíku, přičemž řešení bude vyžadovat přinejmenším nitrifikaci v čistírnách odpadních vod. Nedílnou součástí projektu je i vzdělávání pracovníků státní správy i vlastníků a provozovatelů kanalizací o problematice čištění odpadních vod a o požadavcích směrnice. První školení v roce 2017 by mělo být určeno pracovníkům Státní ekologické inspekce a mělo by se věnovat postupům, jak snadno ověřit, zda ČOV řádně funguje.

Moldavská delegace u přítoku odpadních vod v ČOV Pelhřimov Exkurze do Ústřední čistírny odpadních vod v Praze Návštěva na českém ministerstvu životního prostředí Moldavská delegace na českém ministerstvu životního prostředí Řešitelé projektu, pracovníci moldavské Státní ekologické inspekce a zástupci obce v čistírně odpadních vod Corjova Nepoužívané zbytky bývalé čistírny odpadních vod v Moldavsku Pohled na jednu z nejnovějších moldavských čistíren, zprovozněnou v listopadu 2016