Skrýt nabídku

Řešené úkoly

Práce VÚV T.G.M., v.v.i., s výrazně výzkumným charakterem se odehrávají především v oblasti hlavní činnosti ústavu, v oblasti další a jiné činnosti se podle zřizovací listiny provádějí odborné práce, jejichž cílem je aplikace výzkumných výsledků pro nejrůznější uživatele, především z veřejné a nekomerční sféry.

Hlavní – výzkumná činnost zahrnuje především problematiku týkající se výzkumu a ochrany hydrosféry s důrazem na hodnocení vybraných jevů a procesů v životním prostředí, jednotlivých antropogenních tlaků a priorit jejich závažnosti a nebezpečnosti a také na přípravu systémů nápravných a ochranných opatření, včetně návrhů mechanismů pro cílení legislativních nástrojů. Další obsáhlou činností je výzkum pro hospodaření s odpady, který se zaměřuje především na mezinárodní spolupráci a implementaci legislativy EU, rozvoj integrovaných systémů nakládání s odpady v ČR, spolupráci na vývoji metod pro zjišťování vlastností a hodnocení kvality odpadů a hodnocení skládek a starých zátěží.

Neméně důležité jsou i projekty zabývající se hodnocením jakosti vody, jejího prostředí a užívání a vytvářením komplexních návrhů opatření pro zlepšení kvality vod i funkce ekosystémů v povodích Labe, Moravy a Odry. Odborné úlohy jsou řešeny i v rámci projektů VaV a dalších úkolů.

V rámci další a jiné činnosti tvoří podstatnou část náplně ústavu podpora výkonu státní správy a řešení úkolů v rámci kompetencí MŽP. Největší pozornost je zaměřena na odbornou podporu v rámci implementace a reportingu vybraných směrnic EU a mezinárodní spolupráce v oblasti vod, dále na informační a odbornou podporu MŽP jako ústředního vodoprávního úřadu, ale i na plánování a monitoring vod. Neopominutelná je i ediční činnost ústavu a podpora publikačních aktivit jeho zaměstnanců.

Hodnocení výsledků řešení výzkumných záměrů a projektů VaV i ostatních projektů a zakázek vychází zejména z uznatelných výzkumných výsledků v databázích RIV, ale i dalších významných výstupů odborné činnosti.

V dále uváděných podrobnostech k výzkumným záměrům a dalším vybraným projektům řešeným v ústavu jsou zpřístupněny informace vztažené k poslednímu uzavřenému roku a popř. některé základní údaje z roku aktuálního.