Skrýt nabídku

Zahájení řešení projektů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR

9. 1. 2018

Dne 1. 1. 2018 zahájil VÚV TGM, v.v.i., práce na čtyřech nových projektech řešených v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekty byly vysoutěženy v rámci výzvy č. 24 (Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe), prioritní osy 1. (Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací), specifického cíle SC 1.1 (Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou).

Jde o projekty Rekreační potenciál vody v Praze – stav a výhledy, Čistá voda – zdravé město: Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti, Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější Prahy a Odpady a předcházení jejich vzniku – praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy.

Projekty budou řešeny v období 1. 1. 2018–30. 6. 2020. Samostatné internetové stránky těchto projektů byly zpřístupněny 8. 1. 2018 a jsou dostupné z webu VÚV TGM, v.v.i., nebo domovské stránky HEIS VÚV, na které jsou průběžně zveřejňovány informace o aktualizacích stránek jednotlivých projektů.