Skrýt nabídku

Řešené projekty

 
Název projektuReferenční rokHlavní řešitelStránky projektu
Aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů2016Ing. Hana Nováková Ph.D.
Bilance, kontrola v oblasti ochrany množství jakosti vod2016Ing. Jiří Dlabal
DATOVÁ PODPORA VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A PŘÍPRAVA KARTOGRAFICKÝCH VÝSTUPŮ VE VAZBĚ NA OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)2016Ing. Tomáš Fojtík
Datová podpora výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství a příprava kartografických výstupů2016Mgr. Aleš Zbořil
Podpora účasti ČR v aktivitách Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)2016Ing. Marie Kalinová
Podpora účasti ČR v aktivitách Stálého výboru Sasko a Stálého výboru Bavorsko Česko-německé komise pro hraniční vody2016Ing. Marie Kalinová
Program sledování vlivu JE Dukovany na jakost vody v řece Jihlavě v roce 2016 (9432)2016RNDr. Hana Mlejnková Ph.D.
Reporting emisí do vodního prostředí2016Ing. Petr Vyskoč
Reporting koupacích vod - aktualizace vymezení2016Ing. Tomáš Fojtík
Spolupráce na hraničních vodách s Rakouskem2016RNDr. Hana Mlejnková Ph.D.
Vodohospodářská bilance množství povrchových vod v dílčích povodích Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy2016Ing. Petr Vyskoč
Vodohospodářská bilance, vyhodnocení z hlediska dopadů suchana užívání vod2016Ing. Petr Vyskoč
Vyhodnocení možnosti odběrů vody pro potřeby NJZ EDU a vyhodnocení vlivů vypouštěných odpadních vod z NJZ EDU na povrchové vody2016Ing. Jiří Picek
Vypracování certifikované metodiky pro vyhodnocení infrastruk.prosto.info ČR2016RNDr. Eva Sovjaková
Vývoj met.opatření řešení problem.fragmentace říční sítě LR2016Mgr. Aleš Zbořil
Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy2016RNDr. Hana Mlejnková Ph.D.
Zprac. zprávy pro EK i změnách vodohosp.charakter.povodí2016Ing. Petr Vyskoč
Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR- v oblasti zajišť.MŽP2016Mgr. Hana Černá
Aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů2015Ing. Hana Nováková Ph.D.
Analýza dat vod.bilance množs.povrch.vod v povodí Vltavy aj.2015Ing. Petr Vyskoč