Skrýt nabídku

Řešené projekty

 
Název projektuReferenční rokHlavní řešitelStránky projektu
Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu2018Ing. Miriam Dzuráková
Interkalibrace pro hodnocení biologických složek2018RNDr. Denisa Němejcová
MONITORING KVALITY VOD A BIOTY PŘED A PO REALIZACI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V PLOŠE POVODÍ A NA TOCÍCH ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ VLIVU TĚCHTO OPATŘENÍ NA EKOLOGICKÝ STAV VODNÍCH ÚTVARŮ2018RNDr. Denisa Němejcová
Neinvazivní a šetrné postupy řešení kvality prostředí a údržby vodních prvků v rámci památkové péče2018Ing. Miloš Rozkošný Ph.D.
Notifikace zranitelnosti a možnosti podpory přirozených funkcí krajiny v podmínkách změněného klimatu ve velkoplošnýchzvláště chráněných územích2018Mgr. Jiří Kroča
Nové postupy optimalizace systémů integrované ochrany území2018Ing. Karel Drbal Ph.D.
Návrh efektivního postupu monitoringu, diagnostiky a údržbyk zajištění vodohospodářských funkcí vodních nádrží2018Ing. Karel Drbal Ph.D.
Odborná podpora při vyhodnocování a zvládání povodňových rizik2018Ing. Karel Drbal Ph.D.
Optimalizace automatických závlahových systémů pro využití přečištěných odpadních vod - opatření pro snižování rizik sucha a eutrofizace povrchových zdrojů vody2018Ing. Miloš Rozkošný Ph.D.
Podpora účasti ČR v aktivititách mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD)2018Ing. Stanislav Juráň
Predikce možného výskytu nebezpečných chemických látek při haváriích a povodních, riziko úniku látek závadných vodám a preventivní opatření - podklad k havarijnímu plánu2018Ing. Stanislav Juráň
Spolupráce na hraničních vodách se Slovenskou republikou2018Ing. Stanislav Juráň
Stanovení průtoků v době odběru vzorků2018Ing. Milena Forejtníková
Stanovení účinnosti čistícího procesu vertikální fasádní kořenové čistírny2018Ing. Hana Hudcová Ph.D.
Studie odtokových poměrů a komplexní návrhy opatření v částipovodí nádrže Želivka - Švihov2018Ing. Karel Drbal Ph.D.
Systém řízení monitoringu a údržby VH infrastruktury2018Mgr. Pavla Štěpánková Ph.D.
Vyhodnocení přírodě blízkých opatření, katalog opatření 2018Ing. Miriam Dzurákováhttp://www.suchovkrajine.cz
Vysychání toků a biodiverzita tekoucích vod: vliv přírodních podmínek a antropogenních zásahů2018Mgr. Michal Straka Ph.D.
Hydrochemický monitoring vod - projekt Vita-Min2017RNDr. Denisa Němejcováhttp://www.vitamin-projekt.eu/
Interkalibrace pro hodnocení biologických složek2017RNDr. Denisa Němejcová